O Aditizolu

 

  Minerální nátěry ADITIZOL se vyznačují mimořádnými tepelně izolačními a ochrannými vlastnostmi. Jedná se o stabilní a odolnou vodní disperzi specifických pojiv s uzavřenými sférickými plnidly (mikrosférami).
Významných vlastností u nátěrů ADITIZOL je dosaženo využitím ideálních tepelně izolačních vlastností „lokálního vakua“, využitím polymerů s nízkou úrovní sdílení tepla jako pojiva a vytvořením vysokého tepelného odporu v hraniční vrstvě polymerního plniva. Společně tak vytváří synergický efekt a zabezpečují tepelně izolační a ochranné vlastnosti nátěrů řady ADITIZOL.

Výborné adhezní a fyzikálně mechanické vlastnosti

   Výborné adhezní a fyzikálně mechanické vlastnosti jsou typické u všech nátěrů ADITIZOL. Vytvoření zón „lokálního vakua“ je dosaženo použitím sférických plnidel (mikrosfér) různého rozměru a povahy v roli funkčního komponentu.
Nátěry řady ADITIZOL jsou kvalitním moderním prostředkem pro stavební a průmyslovou praxi.
Provozní teplota po nanesení nátěru ADITIZOL BASIC je od – 40 °С do + 200 °С, u nátěru ADITIZOL OPEN je od – 40 °С do + 130 °С.
Vysokou efektivitu prokázaly nátěry ADITIZOL jak ve stavebnictví, tak i při řešení problematiky zajištění izolace a ochrany potrubí i uzavíracích armatur inženýrských sítí. Použití tekuté kompozice ADITIZOL umožňuje vytvoření tepelně izolační vrstvy na povrchu libovolné konfigurace a složitosti. Výborné adhezní schopnosti a elasticita materiálu zajišťují odolnost nátěru proti vibracím, mechanickému působení a tepelné roztažnosti.

Konkurenční výhoda nátěrů ADITIZOL

   Významnou konkurenční výhodou nátěrů ADITIZOL, ve srovnání s tradičními materiály, je i zajištění nepropustnosti jeho povrchu vůči atmosférické vodě a následně jeho ochrana před působením i agresivnějších vnějších vlivů, par, solné mlhy a před vznikem kondenzátu.
Použití nátěrů ADITIZOL umožňuje nepřetržitou vizuální kontrolu a diagnostiku v provozech se zvýšeným rizikem vzniku havárie, dálkových a lokálních potrubích inženýrských sítí, plynovodů apod.
Pozitivním charakteristickým rysem nátěrů řady ADITIZOL je možnost provedení lokálních oprav poškozených částí bez nutnosti demontáže a výměny velkých celků tepelně izolačních konstrukcí.
Jednoduchost, rychlost nanášení a pracovní nenáročnost jsou skutečnou výhodou tohoto nátěru. Technologie aplikace nátěru při nanášení na libovolné povrchy je jednoduše dostupná.

Nátěr ADITIZOL se vyrábí v základních modifikacích BASIC a OPEN:

   ADITIZOL BASIC – tekutý, vodou ředitelný nátěr, určený k tepelné izolaci a ochraně kovových , plastových a jiných povrchů s provozní teplotou od – 40 °С do + 200 °С. Působí jako parozábrana. Je vhodný pro izolaci potrubí teplé a studené vody, armatur inženýrských sítí, kotlů, produktovodů, telekomunikačních skříní, klimatizačních systémů, průmyslových zařízení pro různé účely, jakož i konkrétních výrobků a konstrukcí, kontejnerů apod. Je vysoce účinný při izolaci stěn, stropů, plechových hal a plechových střech objektů.
Je účinný proti vzniku námrazy a povrchové kondenzaci vodních par, při řešení problematiky tepelných mostů, a tímto jednoduchým opatřením, proti následné tvorbě plísní. Je stabilní, vysoce přilnavý ke kovům bez povrchové koroze a ke stavebním materiálům. Při atmosférických změnách je stálý, je nevznětlivý a netoxický. V základě je nátěr ADITIZOL bílý, dle potřeby může být přímo tónován na požadovaný barevný odstín.

   ADITIZOL OPEN – tekutý, vodou ředitelný, vysoce difúzní (paropropustný) nátěr, je předurčen speciálně pro stavební sektor k tepelné izolaci a ochraně omítnutých, betonových, cihelných, dřevěných a jiných povrchů vnějších a vnitřních konstrukcí staveb a budov, včetně rekonstrukcí náročných členitých staveb historické architektury.
Použití nátěru ADITIZOL OPEN v exteriéru i interiéru objektů umožňuje zachovat prakticky nezměněný tvar, objem a výraz povrchu objektu i obytného prostoru, nezvyšovat zatížení na stavební konstrukce, tepelně i vlhkostně chránit fasády se složitým architektonickým členěním, výraznou plasticitou povrchových bosáží, ornamentů významných i památkově chráněných objektů. Umožňuje jednoduše zvýšit tepelnou pohodu v místnosti, zabránit promrzání stěn, výrazně snížit možný výskyt a působení povrchové kondenzace vodních par a tím i možné tvorby plísní.

   Z nejvýznamnějších vlastností, předurčujících použití minerálního nátěru ADITIZOL – v základě bílého, avšak barevnými minerálními pigmenty v konečném nástřiku (nátěru) i barevně upravitelného, v oblasti vnějších a vnitřních ploch jsou:

 • Tepelně izolační schopnost umožňující v povrchovém nástřiku (nátěru) potřebné tloušťky ze strany exteriéru i interiéru i více než zdvojnásobení tepelného odporu původního, standardně hrubého zdiva obvodového pláště na bázi plné pálené cihly, či smíšeného zdiva;
 • Možnost volby druhu – difuzní uzávěra (ADITIZOL BASIC), nebo vysoká paropropustnost (ADITIZOL OPEN), umožňující nasazení nejen na standardních minerálních fasádách, ale i na sanačních omítkových systémech WTA s požadovanými vysokými difúzními parametry. Tloušťka ekvivalentní vzduchové vrstvy sd je při 1 mm tloušťky nástřiku (nátěru) 0,13 m;
 • Vysoká přilnavost k podkladu a mrazuvzdornost, převyšující několikanásobně požadované hodnoty;
 • Zdravotní a hygienická nezávadnost, umožňující použití do interiéru.
 • Volitelnost barev v doporučeném rozsahu, krátký čas barevné, nebo bílé nástřikové úpravy v úrovni několika dní pouze s vyspravením povrchu původní fasády, nebo interiéru je, při značně snížených nákladech např. na lešení, samozřejmým standardem systému.

Nátěry ADITIZOL mají široké uplatnění v různých odvětvích průmyslu a stavebnictví:

 • ke snížení ztrát tepelných zdrojů (teplovodů, parovodů), výměníků, dálkovodů;
 • jsou vysoce účinné při aplikaci na zařízeních vzduchotechniky, chladicích boxech, při řešení problematiky odstraňování tepelných i akustických mostů;
 • ke snížení tepelných ztrát a ochraně staveb a konstrukcí;
 • k řešení nežádoucího vlivu vnějšího prostředí, povrchové kondenzace a jejich následků;
 • k ochraně povrchů;
 • k ochraně povrchů před plísněmi, houbami a mikroorganizmy;
 • k zabránění budoucím možným škodám z důvodu vandalismu (například ničení izolace fasád, odcizení částí izolací na potrubích), ničení izolace hlodavci, rozmnožení hmyzu v dutých částech izolace, náročné demontáže stávajících izolací v budoucnosti.

Nátěry ADITIZOL se standardně dodávají ve 20-ti litrových kbelících.
Nátěry ADITIZOL nepodporují hoření. Jsou šetrné k životnímu prostředí, ředí se vodou a neobsahují hygienicky závadné látky.