Zateplování historických budov

Zateplování historických budov a architektonických památek

   Použití minerálního tepelně izolačního nátěru ADITIZOL OPEN je řešením všude tam, kde nelze aplikovat zateplení vnějších i vnitřních částí budov standardními tepelně izolačními systémy z tepelně izolačních desek, a to především z důvodů nutnosti zachovat ráz průčelí a stávajícího architektonického vzhledu.

Vnější zateplování standardními tepelně izolačními systémy z tepelně izolačních desek je u výše uvedených objektů, vzhledem k plasticitě fasády a požadavkům památkové péče nepřípustné.
Zateplení zevnitř je do určité míry možné, avšak omezené mnohými požadavky. I volba částečného vnitřního zateplení naráží na problémy s neztotožnitelnou materiálovou bází s objektem, plastickými ornamenty a jen ohraničeným zvýšením tepelného odporu z titulu nebezpečí promrzání zdiva do větší hloubky až s rozpadem a opadem vnějších omítek a zvýšením vlhkosti ve zdivu, z titulu chybějícího teplotního gradientu. Zateplení zevnitř posouvá teplotu rosného bodu do interiéru, což negativně ovlivňuje celoroční bilanci množství zkondenzované a odpařené vlhkosti zdiva. Tento způsob při nevhodném zateplení vede k promrzání zdiva do větší hloubky a k posunu rosného bodu (kondenzační zóny) do interiéru s degradací nejen matérie ale i hygieny okolního prostředí.
Současná stavební materiálová báze nabízí i v těchto případech možnost významného, dvoj, troj i vícenásobného zvýšení tepelného odporu vnějšího zdiva. Poskytuje možnost vizuálně prakticky nerozeznatelného vnějšího zateplení plastických fasád s bosáží, s kordonovými římsami a reliéfy a rovněž i ploch s množstvím rokají a ornamentů z vnitřní strany starších objektů a to vodou ředitelnými minerálními nátěry s mimořádnými tepelně izolačními a ochrannými vlastnostmi nejen pro samotné zdivo, ale i původní omítkové povrchy. Tato ochrana, která je vhodná i do náročného okolního prostředí s kyselým deštěm, je schopna převzetí nepravidelností původních technik povrchové úpravy. Samotné řešení, v závislosti na požadavcích v doporučené tloušťce, koresponduje standardně v úrovni 0,8 mm až 2,0 mm.

Řešení

   Po provedení restaurátorských, sanačních, základních stavebních a nezbytných hydroizolačních prací ošetřit fasádu hloubkovou, vodou ředitelnou penetrací, aplikovat minerální nátěr ADITIZOL OPEN v tloušťce 0,8 mm až 2,0 mm dle konkrétních požadavků, včetně aplikace na ostění (špalety) oken a dveří. ADITIZOL OPEN je možné v krycí vrstvě přímo barevně pigmentovat v požadovaném odstínu, nebo na jeho poslední vrstvu nanést vodou ředitelnou fasádní barvu. Nátěr – nástřik je vodou ředitelný, vhodný do interiéru i exteriéru.
   I v interiéru je možné, na základě stavebně-fyzikálně doporučeného stanovení tloušťky a druhu nátěru, použít tento nátěr na zdi a stropy, které se v případě nutnosti ošetří vhodným způsobem. Následně se aplikuje vysoce difúzně otevřený ADITIZOL OPEN nebo uzavírající nátěr ADITIZOL BASIC v tloušťce 0,8 mm až 1,6 mm dle konkrétních požadavků.
Na nátěr ADITIZOL je možné i v budoucnosti aplikovat vhodnou interiérovou barvu libovolného odstínu.

Výsledek

   Minerální nátěr ADITIZOL přilne souvislou, bezešvou membránou k jakýmkoliv geometrickým tvarům (reliéfy, štuky, ornamenty apod.), k ostění oken a dveří.
Nátěr nebrání difúzi (prostupu) vodních par a zároveň nepropouští vodu dovnitř vnější konstrukce. Je však volitelný i jako difúzně uzavírající.
Fasáda a všechny její součásti jsou izolovány a získávají ochranu před škodlivým vlivem okolního prostředí – kyselý déšť a atmosférická voda nepronikají dovnitř zdiva.
Ničení fasády a dekorativních reliéfů je výše uvedeným způsobem prakticky vyloučeno.
K odlupování fasádní barvy, díky její vysoké paropropustnosti na úrovni sanačních omítek, nedochází. Fasády mají dlouhodobě udržovaný vzhled.

   Použití materiálu v exteriéru i interiéru objektů umožňuje zachovat původní výraz povrchové úpravy, materiálovou identitu podkladu v jejím kontaktu, a tím vnímání atmosféry všech konstrukcí. Zachovává nezměněný objem a rozměry obytného prostoru, především v řešení ostění okenních a dveřních konstrukcí. Zvyšuje tepelnou pohodu v místnostech, výrazně snižuje možný výskyt a působení povrchové kondenzace vodních par a zabraňuje promrzání stěn. Účinně pomáhá při řešení problematiky tepelných mostů a zamezuje následné tvorbě plísní. Nevytváří typické tvrdé krusty a je ho možné, v případě potřeby, běžnými mechanickými prostředky i jemně odstranit.
Z nejvýznamnějších vlastností předurčujících použití tohoto minerálního, vodou ředitelného, v základě bílého, avšak barevnými minerálními pigmenty v konečném nástřiku (nátěru) i barevně upravitelného nátěru, v oblasti vnějších a vnitřních ploch jsou:

  • Tepelně izolační schopnost garantující v povrchovém nástřiku potřebné tloušťky ze strany exteriéru i interiéru i více než zdvojnásobení tepelného odporu původního, standardně hrubého zdiva obvodového pláště na bázi plné pálené cihly, či smíšeného zdiva;
  • vysoká paropropustnost umožňující nasazení nejen na standardních minerálních fasádách, ale i na sanačních omítkových systémech WTA s požadovanými vysokými difúzními parametry. Tloušťka ekvivalentní vzduchové vrstvy Sd (ADITIZOL OPEN) je při 1 mm tloušťky nástřiku (nátěru) pouze 0,13m;*
  • vysoká přilnavost k podkladu a mrazuvzdornost převyšuje několikanásobně požadované hodnoty;*
  • materiál vyhovuje z hlediska zdravotní nezávadnosti a emisí VOC pro použití do interiéru.*

   Volitelnost barev v doporučeném rozsahu, krátký čas barevné, nebo bílé nástřikové úpravy v úrovni několika dní pouze s vyspravením povrchu původní fasády, nebo interiéru je, při značně snížených nákladech např. na lešení, už samozřejmým standardem systému.

(* Protokol o výsledku certifikace výrobku podle § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve
znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.)

Využití minerálního nátěru ADITIZOL na historické budovy a památky